MolluscaBase source details

Eberzin, A.G. (1967). Solonovatovodnyye kardiidy pliotsena SSSR. Chast' V. Pseudocatillus, Didacnomya, Macradacna. Trudy Paleontologicheskogo Instituta, 112: 1-168
366621
Eberzin, A.G.
1967
Solonovatovodnyye kardiidy pliotsena SSSR. Chast' V. <i>Pseudocatillus, Didacnomya, Macradacna</i>
Trudy Paleontologicheskogo Instituta
112: 1-168
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2020-02-11 12:22:51Z
created

Didacnomya infrapontica Eberzin, 1967 † accepted as Pontalmyra infrapontica (Eberzin, 1967) † (original description)
Didacnomya major Eberzin, 1967 † accepted as Pseudocatillus corbuloides major (Eberzin, 1967) † (original description)
Didacnomya meridionalis Eberzin, 1967 † accepted as Pseudocatillus tanaicus (Eberzin, 1967) † (original description)
Didacnomya tanaica Eberzin, 1967 † accepted as Pseudocatillus tanaicus (Eberzin, 1967) † (original description)
Didacnomya wassoevitschi Eberzin, 1967 † accepted as Pseudocatillus wassoevitschi (Eberzin, 1967) † (original description)
Macradacna Eberzin, 1967 † accepted as Diversicostata Vassoevich & Eberzin, 1930 † (original description)
Macradacna akmanaica Eberzin, 1967 † accepted as Pseudocatillus sokolovi akmanaicus (Eberzin, 1967) † (original description)
Macradacna ciscaucasica Eberzin, 1967 † accepted as Pseudocatillus sokolovi ciscaucasicus (Eberzin, 1967) † (original description)
Macradacna kahadzei Eberzin, 1967 † (original description)
Macradacna kubanica Eberzin, 1967 † accepted as Pseudocatillus kubanicus (Eberzin, 1967) † (original description)
Macradacna maciae (Chelidze, 1947) † (basis of record)
Macradacna meridionalis Eberzin, 1967 † accepted as Diversicostata meridionalis (Eberzin, 1967) † (original description)
Macradacna pseudoesperanzae Eberzin, 1967 † accepted as Diversicostata pseudoesperanzae (Eberzin, 1967) † (original description)
Macradacna rekensis Eberzin, 1967 † (original description)
Macradacna ukrainica Eberzin, 1967 † accepted as Diversicostata ukrainica (Eberzin, 1967) † (original description)
Monodacna discernabilis Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Monodacna djalensis Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Monodacna djalensis var. elongata Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Monodacna djalensis var. ismelia Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Monodacna hellespontica "Andrusov, 1896" † accepted as Submonodacna pleistopleura (Davitashvili, 1930) † (basis of record)
Monodacna katscharavai Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Monodacna leo Gabuniya, 1953 † (additional source)
Monodacna mandarinifera Gabuniya, 1953 † accepted as Macradacna maciae (Chelidze, 1947) † (source of synonymy)
Monodacna maxima var. natadzei Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Monodacna pseudomaxima Davitashvili, 1930 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Monodacna pseudomaxima var. elongata Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Monodacna raricostata Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Monodacna schakonensis var. didacnaeformis Gabuniya, 1953 † (source of synonymy)
Monodacna submaxima Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Monodacna submaxima var. minor Gabuniya, 1953 † accepted as Diversicostata maxima (Vassoevich & Eberzin, 1930) † (source of synonymy)
Pseudocatillus azovicus Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus beslachubae Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus botenicus Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus cisaralensis Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus dacianus Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus danubianus Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus guriensis Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus hypaniformis Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus kitovaniae Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus medius Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus monachorum Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus omnivagus Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus praecoloratus Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus praehellesponticus Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus secutus Eberzin, 1967 † accepted as Pseudocatillus pseudocatillus (Abich, 1869) † (original description)
Pseudocatillus septemputeanus Eberzin, 1967 † accepted as Pseudocatillus polemonis septemputeanus Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus subpolemonis Eberzin, 1967 † (original description)
Pseudocatillus subzalatarskii Eberzin, 1967 † (original description)
Abkhaziya for Macradacna rekensis Eberzin, 1967 † 
Abkhaziya for Pseudocatillus beslachubae Eberzin, 1967 † 
Abkhaziya for Pseudocatillus hypaniformis Eberzin, 1967 † 
Abkhaziya for Pseudocatillus monachorum Eberzin, 1967 † 
Abkhaziya for Pseudocatillus praecoloratus Eberzin, 1967 † 
Gruziya for Macradacna kahadzei Eberzin, 1967 † 
Gruziya for Pseudocatillus guriensis Eberzin, 1967 † 
Gruziya for Pseudocatillus kitovaniae Eberzin, 1967 † 
Gruziya for Pseudocatillus praehellesponticus Eberzin, 1967 † 
Kazakhstan for Pseudocatillus cisaralensis Eberzin, 1967 † 
Krasnodar for Macradacna pseudoesperanzae Eberzin, 1967 † 
Krym for Didacnomya major Eberzin, 1967 † 
Krym for Macradacna akmanaica Eberzin, 1967 † 
Krym for Macradacna meridionalis Eberzin, 1967 † 
Krym for Pseudocatillus azovicus Eberzin, 1967 † 
Krym for Pseudocatillus septemputeanus Eberzin, 1967 † 
North Caucasus for Didacnomya infrapontica Eberzin, 1967 † 
North Caucasus for Didacnomya wassoevitschi Eberzin, 1967 † 
North Caucasus for Macradacna ciscaucasica Eberzin, 1967 † 
North Caucasus for Macradacna kubanica Eberzin, 1967 † 
North Caucasus for Pseudocatillus medius Eberzin, 1967 † 
North Caucasus for Pseudocatillus omnivagus Eberzin, 1967 † 
Romania for Pseudocatillus botenicus Eberzin, 1967 † 
Romania for Pseudocatillus dacianus Eberzin, 1967 † 
Romania for Pseudocatillus danubianus Eberzin, 1967 † 
Romania for Pseudocatillus subpolemonis Eberzin, 1967 † 
Romania for Pseudocatillus subzalatarskii Eberzin, 1967 † 
Stavropol for Pseudocatillus secutus Eberzin, 1967 † 
Ukraine for Didacnomya meridionalis Eberzin, 1967 † 
Ukraine for Didacnomya tanaica Eberzin, 1967 † 
Ukraine for Macradacna ukrainica Eberzin, 1967 † 
Holotype IGN 1525/100a, identified as Macradacna pseudoesperanzae Eberzin, 1967
Holotype IGN 1525/940, identified as Pseudocatillus hypaniformis Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2021, identified as Pseudocatillus septemputeanus Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2031, identified as Pseudocatillus monachorum Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2037, identified as Didacnomya tanaica Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2037, identified as Macradacna akmanaica Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2062, identified as Didacnomya wassoevitschi Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2064, identified as Pseudocatillus azovicus Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2070, identified as Macradacna meridionalis Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2078, identified as Didacnomya infrapontica Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2080, identified as Macradacna ukrainica Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2087, identified as Pseudocatillus praehellesponticus Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2090, identified as Pseudocatillus kitovaniae Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2092, identified as Pseudocatillus beslachubae Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2094, identified as Didacnomya major Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2134, identified as Pseudocatillus medius Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2143, identified as Macradacna kubanica Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2144, identified as Macradacna ciscaucasica Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2147, identified as Pseudocatillus praecoloratus Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2150, identified as Pseudocatillus cisaralensis Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2153, identified as Pseudocatillus guriensis Eberzin, 1967
Holotype PIN 260/2164, identified as Pseudocatillus omnivagus Eberzin, 1967


 Type locality

"Severnyy Kavkaz, rayon st. Tikhoretskoy (iz skvazhiny)" [North Caucasus, area of Tikhoretsk (from a well)], Russia; ... [details]

 Type locality

"Kerchenskiy poluostrov, Kipchak, azovskiye sloi" [Kerch peninsula, Kipchak, Azov layers], Ukraine; early Kimmerian, ... [details]

 Type locality

"Yuzhnaya Ukraina, Skadovsk" [southern Ukraine, Skadovsk], Ukraine; Kuyalnikian, late Pliocene-early Pleistocene [details]

 Type locality

"Yuzhnaya Ukraina, c. Bekhtery, kuyal'nitskiye sloi" [South Ukraine, Bekhtery, Kuyalnikian layers], Ukraine; ... [details]

 Type locality

"Kuban', Suvorovo-Cherkesskiy aul, kuyal'nitskiye sloi" [Kuban, Suvorovo-Cherkesskiy, Kuyalnikian layers], Russia; ... [details]

 Type locality

"Kerchenskiy poluostrov, poberezh'ye Azovskogo morya vostochneye byv. sel. Akmanay, azovskiye sloi" [Kerch ... [details]

 Type locality

"Kuban', r. Buguntyr, kimmeriyskiye sloi" [Kuban, river Buguntyr, Kimmerian beds], Russia; late Kimmerian, Pliocene [details]

 Type locality

Mingrelia, near former Khobi monastery on the way to Nojikhevi (Georgia) [details]

 Type locality

"Kubanskaya oblast', Rudnaya balka, kamyshburunskiye sloi" [Kuban region, Rudnaya wash, Komysh-Burun layers], ... [details]

 Type locality

"Kerchenskiy poluostrov, Kyzaul'skaya mul'da, severnoye otvetvleniye Kyzaul'skogo rudnika, pantikapeyskiye sloi" ... [details]

 Type locality

"Tamanskiy poluostrov, bereg Chernogo morya i v. khutora Tolstopyatova, pantikapeyskiye sloi" [Taman peninsula, the ... [details]

 Type locality

Abkhazia, rayon s. Reka; Kimmerian [details]

 Type locality

"Yuzhnaya Ukraina. Zaporozhskaya oblast', Akimovskiy rayon, rapadneye s. Novo-Danilovki, burovaya skvazhina, ... [details]

 Type locality

"Kerchenskiy poluostrov, severnoye poberezh'ye mezhdu Nasyrom i Akmanayem, azovskiye sloi" [Kerch peninsula, ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, Beslakhuba", Georgia; early Pontian, latest Miocene [details]

 Type locality

Rumyniya, Boteni; Pliocene [details]

 Type locality

"Severnyy Ustyurt, sor Karatyuley k SV ot kolodtsa Batman, odesskiye sloi" [Northern Ustyurt, Karatyuly NE from the ... [details]

 Type locality

Rumyniya, rayon Mizil, Valea Budureasa; "middle Pliocene" [details]

 Type locality

Rumyniya, Valea Mare-Bengesti; Pliocene [details]

 Type locality

"Guriya, Makharadzevskiy rayon" [no locality indicated], Georgia; Portaferrian, Pontian, latest Miocene [details]

 Type locality

"Abkhaziya, rayon c. Pakveshi, kuyal'nitskiye sloi" [Abkhazia, district of village P'ok'veshi, Kuyalnikian layers], ... [details]

 Type locality

"Guriya, rayon s. Tsiogobani, guriyske sloi" [Guria, district of village Tsiogobani, Gurian layers], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Kuban', Kaluzhskiy rayon, dolina r. Bol'shoy Chibiy, u khut. Paporodnogo, Srednegoticheskie sloi" [Kuban', ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, r. Duab u b. Mokvinskogo monastyrya, duabskiye sloi" [Abkhazia, river Duab at the former Mokvi ... [details]

 Type locality

"Kuban', Il'skiy rayon, balka Karskaya, odesskiye sloi" [Kuban, Ilski district, Karskiy wash, Odessian layers], ... [details]

 Type locality

"Abkhaziya, levyy bereg r. Duaba u byv. Mokvinskogo monastyrya, verkhi duabskikh sloyev" [Abkhazia, left bank of ... [details]

 Type locality

"Guriya, rayon s. Akhal-Sakdari, guriyske sloi" [Guria, district of village Akhal-Sakdari, Gurian layers], Georgia; ... [details]

 Type locality

"Severnyy Kavkaz, Stavropol'skiy kray, s. Medvezh'ye, burovaya skvazhina" [Northern Caucasus, Stavropol province, ... [details]

 Type locality

"Kerchenskiy poluostrov. Akmanay, azovskiye sloi" [Kerch peninsula. Akmanai, Azovian layers], Ukraine; early ... [details]

 Type locality

Rumyniya, Valea Mare-Mengesti; "middle Pliocene" [details]

 Type locality

Rumyniya, Malovat-Mehedinti; "middle Pliocene" [details]


This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2023-12-03 09:45:14+01:00 · Contact: Data Management Team