MolluscaBase source request

You have requested access to download the full text of the source (SourceID: 410703):
Tolstikova, N.V. (1975). Novyye paleogenovykh presnovodnyye mollyuski Zaysanskoy vpadiny [New Paleogene freshwater mollusks of the Zaisan depression]. In: Menner, V.V. (Ed.) Razvitiye i smena organicheskogo mira na rubezhe mezozoya i kaynozoya. Novyye dannyye o razvitii fauny. Nauka, Mosvka, pp. 51-68, 154-155.This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2024-04-13 11:52:10+02:00 · Contact: Data Management Team