MolluscaBase name details

Cerastoderma (Planacardium) doengingki [sic] †

1503546  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:1503546)

 unaccepted > misspelling
Species
marine, brackish, fresh, terrestrial
fossil only
(of Cardium dongingii Sinzov, 1876 †) Sinzov, I. (1876). Predvaritelnoye soobshcheniye o novykh i malo-issledovannykh formakh rakovin iz tretichnykh obrazovaniy Novorossii [Preliminary report on new and little-investigated shell forms from Tertiary formations of Novorossia]. <em>Zapiski Novorossiyskogo obshchestva yestestvoispytateley.</em> 3(2): 1-3.
page(s): 3 [details]  OpenAccess publication 
MolluscaBase eds. (2023). MolluscaBase. Cerastoderma (Planacardium) doengingki [sic] †. Accessed at: https://molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=1503546 on 2023-10-01
Date
action
by
2021-04-08 11:18:21Z
created
2021-04-14 08:12:48Z
changed
2022-02-02 19:41:51Z
changed
2022-07-22 13:15:13Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


original description  (of Cardium dongingii Sinzov, 1876 †) Sinzov, I. (1876). Predvaritelnoye soobshcheniye o novykh i malo-issledovannykh formakh rakovin iz tretichnykh obrazovaniy Novorossii [Preliminary report on new and little-investigated shell forms from Tertiary formations of Novorossia]. <em>Zapiski Novorossiyskogo obshchestva yestestvoispytateley.</em> 3(2): 1-3.
page(s): 3 [details]  OpenAccess publication 

basis of record Paramonova, N.P. (1975). O vidovom sostave i osobennostyakh evolyutsii sarmatskikh mollyuskov <i>Planacardium</i>. <em>Paleobiologiya donnykh bespozvonochnykh pribrezhnykh zon morya.</em> 4: 101-113.
page(s): 107, pl. 6, figs 1-3 [details]   

This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2023-10-01 17:57:23+02:00 · Contact: Data Management Team