MolluscaBase source details

Moskvicheva I.M., Starobogatov Ya.I. (1973). On the East Asian Potomida-like Unionidae (Bivalvia). Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Pripody, otdel biologicheskij. 78(2): 21-37. (In Russian).
304746
Moskvicheva I.M., Starobogatov Ya.I.
1973
On the East Asian Potomida-like Unionidae (Bivalvia)
Byulleten’ Moskovskogo Obshchestva Ispytateley Pripody, otdel biologicheskij
78(2): 21-37. (In Russian).
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-08-17 04:52:27Z
created